Vize a mise školy

V našich dětech zanecháváme otisk nejzákladnějších lidských hodnot.

Vize školy

Škola sama sebe definuje jako demokratickou se svobodnými prvky. To znamená, že hlavní odpovědnost za vzdělávání nesou děti samotné.

Vzdělávání ve škole je založené na vzájemném respektu, porozumění, ochotě se učit a tvořit společný prostor pro rozvíjení všech lidí. Dětem, rodičům a průvodcům dává pobyt ve škole smysl. Společně tvoříme společenství lidí, kteří jsou odvážní, zvídaví a moudří. Umožňujeme všem být sami sebou a být aktivními členy společnosti.

Mise školy

Naší misí je laskavým a respektujícím přístupem založeném na svobodě s jasnými hranicemi, navigovat děti k jejich vlastním talentům a vášním. Pomáhat jim hledat cestu ke svobodě nejen té vnitřní, ale té celospolečenské, plné odpovědnosti a úcty ke všemu živému a vědomému. Umožňujeme dětem zůstat samy sebou a růst ve spojení s přírodou. Děti jsou sebevědomé, radostné, aktivní. Respektují samy sebe a své okolí. Získávají mnoho znalostí a dovedností.

Hodnoty školy

 • respekt
 • sebe-vědomí
 • odvaha
 • spolupráce
 • laskavost
 • zvídavost
 • přátelství
 • autenticita
 • přijetí
 • empatie

Seznam odkazů pro lepší pochopení filozofie školy

Rozhovor s Janou Nováčkovou – současný školský systém už se nedá reformovat: SvobodaUceni.cz

Přednáška Jany Nováčkové – Dvě paradigmata vzdělávání: Ucimeonline.cz

ScioŠkoly – Michal byl součástí vedení ScioŠkol a Svobodná škola se ScioŠkolami spolupracuje. https://scioskoly.cz/, https://scioskoly.cz/principy-scioskol/

Film Summerhill (2008): CSFD.cz

Alexander Sutherland Neill (cz titulky) – zakladatel školy Summerhill: Youtube.com

A další videa o svobodném vzdělávání na youtube kanále: SvobodaUceni.cz


Ve Svobodné škole Přerov umožňujeme dětem se pohybovat v bezpečném, nehodnotícím, podporujícím a respektujícím prostředí. Děti mohou být plně samy sebou a postupně získávají velkou svobodu v tom, co, kdy, s kým a jak se budou učit. Spolu se svobodou poznávají, jak důležitá je odpovědnost a respekt k druhým lidem. Našim cílem je to, aby děti dosáhly co nejvyššího stupně studijní autonomie a byly schopné sebeřízeného učení.

Dětem pomáháme k tomu, aby postupovaly v jednotlivých stupních učební autonomie. To je obsah a podstata svobody učení v našem pojetí. Nepovažujeme za správné, abychom to byli my, kdo dětem říká, co se mají učit. I když v některých fázích vývoje učební autonomie je to nutné, není to náš cíl. Naším cílem a úspěchem je dítě, které se chce něčemu naučit a ví, jak to udělá.

Kým je Svobodná škola Přerov?

Nejprve je třeba si položit otázku, proč je potřeba ve vzdělání svoboda? 

Chceme, aby děti byly v učení aktivní, aby si se zájmem osvojovaly učební strategie, aby dozvídání se nových věcí a učení se těmto věcem pro děti zůstalo radostným procesem. Není pro nás podstatné, co se učí, ale to, že se učí. Podmínkovou takové dětské aktivity je, že jim dává smysl, co dělají. Proto ho společně s dětmi hledáme. Nenutíme je memorovat to, co považujeme za podstatné my a co učili ve škole nás. Otvíráme dětskou mysl, nabízíme, pomáháme se vědomě rozhodovat. To je sebeřízené učení, kterému děti učíme u nás ve Svobodné škole Přerov. 

Děti jsou odpovědné za to, že si s naší pomocí naplánují, čeho chtějí dosáhnout. Může to být naučit se Morseovu abecedu, postavit model vesmíru, opravit starou babetu nebo připravit se na přijímací zkoušky na gymnázium. Děláme plány krátkodobé i dlouhodobé. Dětem vysvětlujeme, proč je potřeba některé věci znát, jaké jsou mezi nimi souvislosti. 

V čem svobodu nedáváme? 

Chovat se k sobě navzájem respektujícím způsobem je nutný předpoklad pro toho, kdo se chce učit svobodně. Ohleduplnost, dobré vztahy, empatie je něco, na čem je sebeřízené učení postavené. A rozhodně to není lehké. Naučit se kontrolovat sám sebe je těžší než podřídit se vnější autoritě. Pro nás to má ale větší hodnotu. 

K čemu děti vedeme?

Přivádíme děti k získání studijní autonomie prostřednictvím sebeřízeného učení. Více o studijní autonomii a sebeřízeném učení najdete níže v textu.

Co se děti u nás ve škole naučí?

Budou děti z naší školy umět to, co umí děti z běžné školy? Budou mít “základní znalosti”? Nejprve si pravdivě odpovězme na to, co opravdu umí děti z běžné školy, co my sami si pamatujeme ze své základní školy. V každé třídě byl premiant, co si dodnes pamatuje všechny přítoky Nilu a dokáže je rozdělit na levé a pravé, vysvětlí princip fotosyntézy a určí druhy vedlejších vět. Pak tam bylo pár těch, co se ani tehdy nenaučili takřka nic a pak většina mezi tím. Není tedy pravda, že mainstreamový systém zaručuje všem určité znalosti. Za své znalosti odpovídá každý sám, a to v jakékoliv škole. 

Proč být tedy v té Svobodné škole? 

 • Budete se učit to, co dává smysl.
 • Budete se to učit způsoby, které jsou dětem vlastní.
 • Budete věci zkoušet a učit se praxí (learning by doing).
 • Znalosti budete získávat na základě potřeby je mít a proto budou dávat mnohem větší smysl.
 • Budete pracovat ve skupinách s ostatními dětmi napříč školou, starší s mladšími.
 • Budete dostávat výzvy, které zaujmou a postupně se naučíte sami takové výzvy tvořit.
 • Budete se učit kompetenčně, tedy nejen izolované znalosti, ale i potřebné dovednosti a postoje k tomu, aby znalosti měly prakticky použitelný smysl.
 • Nebude nám stačit, abyste něco uměli na dvojku nebo trojku. Nikdo nechce jezdit autem, které funguje na půl. Budete pracovat tak nejlépe, jak jen dovedete. Opravdu.
 • Budete organizovat a starat se o svou školu. Škola bude bezpečné místo, které spolu vytváříte. To se děje mnoha způsoby, z nichž nejdůležitější platformou je školní shromáždění. Místo, kde každý může přednést svůj návrh, jak školu změnit. Nechutnají ti školní obědy? Spolužák dělá něco, co ti nevyhovuje? Máš nápad, co u nás chybí? Všechny tyhle nápady se tady společně v otevřené atmosféře projednají a společně je následně budeme realizovat.
 • Nesoutěžíme, spolupracujeme. Nehledáme mezi sebou toho, kdo něco umí nejlépe, nejrychleji. Vzájemně se podporujeme, přejeme si úspěch, protože jsme spolu jeden tým. 
 • Jsme aktivní. Řídit svoje učení je velká výzva. Ale kdo v životě něco dokázal, potvrdí, že hlavním motorem bylo jeho vlastní rozhodnutí něco vybudovat, naučit se, v něčem vyhrát. Velké věci se nedají dělat z donucení, musíme najít svou vlastní sílu, svůj vlastní pohon. V naší škole ho budeme společně hledat a nabíjet. Učit se něco ze strachu ze špatné známky je pro nás málo. 
 • Rozvíjíme se všestranně, věnujeme se vědě, jazykům, umění a sportu. Zapomněli jsme na něco? Něco ti u nás chybí? Řekni, co to je, a začneme to dělat. 
 • Vedeme děti k samostatnosti, postupně předáváme řízení procesu vzdělávání do jejich rukou. Co to znamená? S dětmi mluvíme o tom, čeho chtějí dosáhnout, čeho by mohly dosahnout a učíme je tvořit funkční plán realizace.